November 30

Առաջադրանքներ- քոլեջ

Դասագրքի հղում— (190-194 էջ)

  • Նկարագրեք Լոռու մարզի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները։

Լոռու մարզը տարածքի ﬔծությամբ հանրապետությունում երրորդն է: Մարզը կազմավորվել է Գուգարքի, Թումանյանի,Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի նախկին վարչական շրջանների ﬕավորուﬕց: Լոռին ունի հաﬔմատաբար նպաստավոր աշխարհագրական դիրք: Տարածքի կենտրոնական մասով անցնում է Հայաստանի գլխավոր երկաթուղին: Դրա ﬕջոցով հյուսիսային ուղղությամբ մարզը ելք ունի դեպի Վրաստան և նրա սև ծովյան նավահանգիստները, իսկ արևմտյան ուղղությամբ` Գյումրու ﬕջով դեպի Թուրքիա, ինչպես նաև դեպի մայրաքաղաք Երևան: Բացի այդ, մարզը բարեկարգ ավտոճանապարհներով կապվում է հարևան բոլոր մարզերի ու Վրաստանի հետ:

  • Ուրվագծային քարտեզի վրա առանձնացնել Լոռու մարզի լեռնագրական միավորները։

Աչքասար լ․ — 3196

Քարտխաչի լ-ցք․ — 2272

Ուրասար լ․ — 2992

Ջաջուռի լ-ցք․ — 1952

Սպիտակի լ-ցք․ — 2387

Պուշկինի լ-ցք․ — 2037

Բովաքար լ․ — 3016

Թեժ լ․ — 3101

Լալվար լ․ — 2543

  • Բնութագրեք և գնահատեք մարզի գլխավոր բնական հարստությունները։

Լոռին Հայաստանի օգտակար հանածոներով հարուստ մարզերից է: Լոռու մարզում շատ կան պատմամշակութային վայրերն ու հուշարձանները, օրինակ ՝ Հաղպատի վանքը, Սանահինի վանքը, Օձունի վանքը, Դեբեդի կրճը, Թռչկանի ջրվեժը, և այլն: Այնտեղ հայտնի են հատկապես պղնձի և բազմամետաղների, գրանիտի և զանազան այլ շինանյութերի հարուստ հանքավայրերը:

  • Ինչպիսի՞ն են մարզի ժողովրդավարական և տարաբնակեցման բնորոշ գծերը։

Լոռու մարզն ունի բնակչության տարաբնակեցման յուրահատուկ պատկեր։ Բոլոր քաղաքները և գյուղական բնակավայրերի ճնշող մեծամասնությունը կենտրոնացված են մեջլեռնային գոգավորությունների հատակային մասում և Դեբեդ գետի ոչ ընդարձակ հովտում։ Մարզում գտնվում է Վանաձորը, որը բնակչության թվով ՀՀ-յում երրորդ քաղաքն է։

  • Տվեք մարզի արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքը և տեղաբաշխման բնութագիրը։

Լոռու մարզի առաջատար ճյուղը արդյունաբերությունն է, որտեղ առաջատրը սկզբից ել եղել է ծանր արդյունաբերությունը։ Այստեղ են գտնվում Վանաձորի ջերմաէլեկտրակայանը, Ձորագետի ջերմաէլեկտրակայանը և Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանը։ Նաև մարզի կարևոր ճյուղերից է քիմիական արդյունաբերությունը։ Լոռու մարզի գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքի և տարածքային կազմակարպան բազմազանությունը կապված է մարզի բնական պայմանների բազմազանության հետ։ Գյուղատնտեսության նշանական հողերը կազմում են մարզի 66%-ը, որի մեծ մասը արոտավայրեր և խոտհարքներ են։ Մարզի տարբեր տարածքներում գերակշռում են այգեգործությունը, հացահատիկային տնտեսությունը և կարտոֆիլի մշակությունը։

  • Ինչի՞ վրա կարող է հենվել մարզի հեռանկարային զարգացումը։

Բարենպաստ ՏԱԴ-ը, բազմազան բնական ռեսուրսները, որակյալ աշխատանքային ռեսուրսները, խոշոր կազմակերպիչ կենտրոնի առկայությունը նպաստավոր նախադրյալներ են ստեղծում մարզի տնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման և համաչափ տեղաբաշխման համար:

November 30

29.11-03.12

Фразеологизмы.
Фразеологизм (лексическая единица, устойчивое выражение) — свойственное определённому языку устойчивое словосочетание, смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов.

Роль фразеологизмов в нашей жизни.

Фразеологизмами мы называем устойчивые сочетания слов, которые равны по значению слову или даже предложению.

Мы уже сказали о том, что фразеологизмы – это устойчивые выражения. Это значит, что они употребляются в готовом виде и почти не изменяются.

Кот наплакал, надуть губы, бить баклуши, навострить уши, перегнуть палку. Мы привыкли видеть все эти фразеологизмы именно в таком виде.

А всё потому, что фразеологизмы передаются из уст в уста в том же виде, в каком были созданы – они изменяются крайне редко

КОТ НАПЛАКАЛ.

2

Кот наплакал – мало .

Надуть губы – обидеться.

Бить баклуши – бездельничать.

Навострить уши – прислушаться.

Перегнуть палку – перестараться.

Получается, что во фразеологизме два слова или более становятся каким-то неделимым единством и приобретают новый смысл. Можно даже сказать, что это почти одно слово, просто выглядит как словосочетание.

Во фразеологизмах слова выступают в переносном значении.

Обычно говорится, что значение фразеологизма не равняется значениям слов, которые в него входят.

Например,  ГУБЫ НАДУТЬ

3

При этом о значении некоторых фразеологизмов легко догадаться.

4

Однако значение некоторых фразеологизмов может поставить нас в тупик. Например, бить баклушипопасть впросак, почивать на лаврах

Может быть, разгадать эти выражения было бы и несложно… но что обозначают все эти странные слова в них?

А ведь фразеологизмы достаточно часто содержат устаревшие слова и формы слов. Ведь сами фразеологизмы стареют очень медленно: не зря их называют устойчивыми выражениями!

Баклуша – это деревянная чурка, заготовка для ложки. Отбивать эти заготовки – самая лёгкая работа для того, кто делает ложки. Поэтому выражение бить баклуши до сих пор употребляется в значении бездельничать.

А что такое попасть впросак и откуда к нам пришло это выражение? Просак – это прядильный станок. Если человек при работе с ним проявлял невнимательность, в станок могло затянуть его волосы или одежду – очень неудобное положение! Вот и закрепилось за этим фразеологизмом значение «попасть в неприятное положение».

Почивать на лаврах.Это выражение пришло к нам из Греции, где лавровым венком венчали победителя в соревнованиях или сражениях. После победы можно было успокоиться и наслаждаться достижениями – отдыхать. Это и стало значением фразеологизма.

Если значение фразеологизма непонятно, то его можно уточнить в специальных словарях. Они так и называются − фразеологические.

Вообще, происхождение некоторых фразеологизмов очень интересно.

Вот, например, почему мы называем белой вороной того, кто чем-то выделяется из общей массы?

Если поразмыслить, то белые вороны действительно встречаются в природе очень и очень редко. И остальные вороны их не слишком-то жалуют.

5

И вот около двух тысяч лет назад римский поэт и сатирик Ювенал заметил это. И написал такие строки:

Рок даёт царства рабам,

доставляет пленным триумфы.

Впрочем, счастливец такой

реже белой вороны бывает…

Отсюда и пошло выражение.

Нам нужно запомнить следующее…

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, которые равны по значению слову или целому предложению.

Фразеологизмы – цельные по значению сочетания. Они всегда используются в переносном значении.

Происхождение фразеологизмов

Как же появляются такие устойчивые сочетания? Очень часто появлением фразеологизмов мы обязаны нашим предкам и их наблюдательности.

Вот, например, наши предки давным-давно заметили, что есть такое растение – белена. И что оно очень ядовито: если животное съест белену, оно может взбеситься.

6

И вот появляется выражение – «белены объелся или объелась» — о животном, которое внезапно взбесилось.

Но потом это меткое выражение стало устойчивым и добавилось в речь. Как только кто-то начинал вести себя странно – его спрашивали: «Да ты что, белены объелся, что ли?»

Довольно много фразеологизмов пришло к нам из различных профессий.

Например, выражение шито белыми нитками нам подарили портные. Топорная работа, то есть грубая – это выражение плотников. Небо с овчинку – так говорили о сильном страхе скорняки, которые выделывали кожи. Стричь под одну гребёнку – из речи парикмахеров. Вызвать огонь на себя – от военных. Номер не пройдёт – от артистов, закручивать гайки – из речи механиков.

И вряд ли нам придётся долго гадать – откуда пришло выражение «в час по чайной ложке». Конечно же, нам его подарили медики, хотя теперь оно обозначает просто «медленно».

держать в ежовых рукавицах

7

А некоторые фразеологизмы пришли к нам из истории и отражают какие-то традиции, обычаи или действия.

Вот, например, показать где раки зимуют.

Оказывается, раньше на Руси помещики любили полакомиться раками даже зимой. И посылали на ловлю раков провинившихся крестьян. Почему провинившихся? Потому что зимой раки скрываются под корягами. А ловить их приходилось в ледяной воде. Крестьяне простужались, заболевали и даже могли умереть.

Поэтому показать, где раки зимуют – это выражение угрозы.

Жить на широкую ногу – жить так, будто ты знатный и богатый, ни в чем себе не отказывать.

8

шиворот-навыворот пришёл к нам из времен Ивана Грозного.

9

Одним из источников устойчивых сочетаний является античность.

Древняя Греция подарила нам такие выражения, как авгиевы конюшни, кануть в Лету, дамоклов меч, пиррова победа и так далее.

При этом фразеологизмы могут приходить как из античных мифов и легенд, так и из преданий о реальных исторических личностях.

Из мифов к нам пришёл такой фразеологизм, как авгиевы конюшни.

Он появился из мифа о царе Авгии, у которого были огромные конюшни. Эти конюшни не чистились годами. И очистить их смог только самый известный герой Эллады – Геракл. Авгиевы конюшни считаются шестым подвигом Геракла.

Мы используем это выражение, когда говорим о каком-то месте, которое сильно загрязнено или находится в беспорядке, в запущенном состоянии.


Примеры
седьмая вода на киселе — очень дальнее, сомнительное родство;
выходить сухим из воды — ловко избежать заслуженного наказания;
носить воду решетом — делать что-то без видимого результата, напрасный труд;
заварить кашу — начать хлопотное, иногда неприятное дело;
козёл отпущения (библ.) — человек, на которого сваливают чужую вину;
закидывать удочку — пытаться что-либо выяснить, разузнать.

Работа с интерактивным ресурсом

Дополнительное задание:
1. Подбери к картинке фразеологизм и уточни значение каждого из них.


2. Фразеологизмы и подбор к ним синонимов

3. Составьте предложение с каждым из данных фразеологизмов

———————————————————————————

Урок 2

Исключения — РОСТОК, ОТРАСЛЬ, СКАЧОК, ЧЕТА, СОЧЕТАТЬ, УТВАРЬ, РАВНИНА, РОСТОВ

Упражнение 1

а) Положить на полку, удобно расположиться, предполагать ответ, сложить книги, располагать запасами, предлагать помощь, кратко изложить содержание, проложить путь.

б) Город Ростов, устье заросло, морские водоросли, дети подросли, вырастить в саду, произрастать в пустыне, богатая растительность, выращенные лимоны, мир растений, переходный возраст, заросли камыша, сберечь поросль, подростковый врач, растущие на берегу, зеленый росток, отрасль хозяйства

Упражнение 2

Спишите, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя выбор орфограмм в корне.

а) Излагать содержание, хорошо изложить; знать признаки прилагательного; написать изложение; оба слагаемых; расположиться на ночлег; располагать свободным временем.

б) Гул нарастает, роскошные растения, заросли камышом, выросли подснежники; зеленые водоросли, Ростислав; растущий ребенок.

в) Предположения не подтвердились; капельки росы; тропа зарастает; растительное масло; изменить положение; лепестки растений; слагать стихи; желуди проросли; сберечь растения от мороза; просека зарастает; предложить помощь.

Упражнение 3

Распределите слова в два столбика, объяснив графически выбор а – о в корне. а | о

Подросли, приложить  расположение, Ростов, обросли, сложить,росток.

Располагаться, , вырастать,  возлагать, полагаться, , выращенный, отрасль, расти, наращение, прилагать.

Правописание слов зависит от конечной согласной корня. В корнях раст = ращ – рос  перед  ст, щ пишем а , перед с – о. Гласную подчеркиваем одной чертой, ст, щ,  с – двумя. В корнях лаг – лож перед г пишем а, перед ж  – о. Г, ж подчеркиваем двумя чертами,  гласные – одной.

November 30

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում

1. Ինչ են իրենցից ներկայացնում վիրուսները:

Վիրուսները ոչ բջջային կառուցվածք ունեցող հարուցիչներ են: Վիրուսները վարակում են կյանքի բոլոր բջջային ձևերը՝ կենդանիներից ու բույսերից մինչև բակտերիաներ և արքեաներ։ Վիրուսներն առաջին անգամ նկարագրվել են 1892 թվականին Դմիտրի Իվանովսկու կողմից որպես՝ ծխախոտի բույսերը վարակող ոչ բջջային ախտածիններ։

Վիրուսներ

2. Բերել մեկ վիրուսի օրինակ, նկարագրել այդ հիվանդությունը վարակման աղբյուրները և բուժման մեթոդները:

Թռչնի գրիպը բարձր վարակելիությամբ օժտված վարակիչ հիվանդություն է, որը հարուցվում է գրիպի վիրուսի տեսակներից մեկով: Հիմնականում այն հանդիպում է թռչունների և այլ կենդանիների մոտ սակայն մարդը նույնպես կարող է վարակվել: Վայրի թռչունները, օրինակ՝ բադերը, հանդիսանում են վիրուսի բնական օջախներ: Վայրի թռչուններից վիրուսը կարող է փոխանցվել ընտանի թռչուններին, որոնց մոտ հիվանդությունը ստանում է սուր ընթացք: Թռչնագրիպի դեմ որևէ պատվաստանյութ դեռևս գոյություն չունի, սակայն կարող ենք որոշ չափով խուսափել վարակվելուց: Օրինակ կարող ենք խուսափել կենդանիների վաճառման շուկայից, հում հավկիթին ձեռք չտանք, չուտենք թերխաշ հավկիթ և այլն:

Թռչնագրիպ

3. Ինչ է իրենից ներկայացնում տրանսկրիպցիան և տրանսլացիան:

Սպիտակուցի սինթեզի համար անհրաժեշտ է դրա առաջնային կառուցվածքի մասին տեղեկատվությունը կորիզից տեղափոխել դեպի ցիտոպլազմա, որտեղ գտնվում են ռիբոսոմները: Դրա համար ԴՆԹ-ի շղթաներից մեկի վրա սինթեզվում է տ-ՌՆԹ-ն, որի նուկլեոտիդային հաջորդականությունը ճշգրտորեն համապատասխանում է ԴՆԹ-ի երկու շղթաներից մեկի նուկլեոտիդային հաջորդականությանը: Այս գործընթացը կոչվում է տրանսկրիպցիա, որը նշանակում է՝ արտագրում: Ռիբոսոմներում տ-ՌՆԹ-ի վրա փ-ՌՆԹ-ի միջոցով տեղափոխվում են համապատասխան ամինաթթուները, և սկսվում է պոլիպեպտիդային շղթայի սինթեզը: Այս գործընթացը կոչվում է տրանսլյացիա՝ թարգմանություն

Սպիտակուցների սինեթեզ՝ տրանսկրիպցիա և տրանսլյացիա:

4. Ներկայացրեք բջջի հիմնական օրգանոիդները:

Բջջի հիմնական օրգանոիդներ կոչվում են ցիտոպլազմայի մասնագիտացված մասերը, որոնք ունեն որոշակի կառուցվածք և կատարում են բջջի այս կամ այն գործառույթը։ Օրգանոիդները կատարում են զանազան ֆունկցիաներ: Տարբերվում են՝ կմախքային և հենարանային օրգանոիդներ:

Ցիտոպլազմա, բջջի հիմնական օրգանոիդները

5. Գրել նախակորիզավորների ընդհանուր կառուցվածքը:

Նախակորիզավորների բջիջն արտաքինից ծածկված է բջջապատով։ Անմիջապես բջջապատի տակ պլազմային թաղանթն է, որին հաջորդում է ցիտոպլազման։ Նախակորիզավորները չունեն ձևավորված կորիզ և մի շարք օրգանոիդներ՝ միտոքոնդրիումներ, էնդոպլազմային ցանց, վակուոլներ, լիզոսոմներ պլաստիդներ, գոլջի ապարատ։ Կորիզին փոխարինում է նրա համարժեք նյութը՝ նուկլեոիդը։ Այն ժառանգական տեղեկատվություն է պարունակում տվյալ բջջի մասին։ Նախակորիզավորների ցիտոպլազմայում են ռիբոսոմները, իսկ կապտականաչ ջրիմուռներում ու որոշ բակտերիաներում՝ ֆոտոսինթեզ կատարող գունանյութը։ Բակտերային բջիջները լինում են գնդաձև, ձողիկաձև, պարուրաձև և այլն։

6. Ներկայացրու ֆոտոսինթեզը և քեմոսիդենսը:

Ֆոտոսինթեզը ածխաթթու գազից և ջրից` լույսի ազդեցության տակ օրգանական նյութերի առաջացումն է ֆոտոսինթետիկ գունանյութերի մասնակցությամբ։ Ֆոտոսինթեզն ունի մի քանի փուլ՝ Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլ, մթնային փուլ։ Քեմոսինթեզ, անօրգանական նյութերից օրգանական նյութեր սինթեզելու ընդունակությունը, որով օժտված են բակտերիաների որոշ տեսակներ։ Այն եղանակը, որի շնորհիվ դրանք էներգիա են կուտակում սինթեզի ռեակցիաների համար, սկզբունքորեն այլ է բուսական բջիջների համեմատությամբ։  բակտերիաներն օժտված են հատուկ ֆերմենտային ապարատով, որը նրանց հնարավորություն է տալիս օրգանական միացություններ։ Այս գործընթացը կոչվում է քեմոսինթեզ։ 

Ֆոտոսինթեզը ածխաթթու գազից և ջրից` լույսի ազդեցության տակ օրգանական նյութերի առաջացումն է ֆոտոսինթետիկ գունանյութերի մասնակցությամբ։ Ֆոտոսինթեզն ունի մի քանի փուլ՝ Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլ, մթնային փուլ։ Քեմոսինթեզ, անօրգանական նյութերից օրգանական նյութեր սինթեզելու ընդունակությունը, որով օժտված են բակտերիաների որոշ տեսակներ։ Այն եղանակը, որի շնորհիվ դրանք էներգիա են կուտակում սինթեզի ռեակցիաների համար, սկզբունքորեն այլ է բուսական բջիջների համեմատությամբ։ Այդ բակտերիաներն օժտված են հատուկ ֆերմենտային ապարատով, որը նրանց հնարավորություն է տալիս օրգանական միացություններ։ Այս գործընթացը կոչվում է քեմոսինթեզ։